Search
Close this search box.

เทคโนโลยีการผลิต

บริษัทไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ จึงนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ทางบริษัทฯได้นำ เทคโนโลยี เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) มาใช้แทนที่ AC Motor แบบปกติ และนอกเหนือจากนั้น ยังได้นำ Solid State Relay มาใช้แทนที่ Contractor เพื่อให้การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทางบริษัทฯ ยังมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านสื่อชนิดต่าง เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงดัดแปลงเพื่อพัฒนาการทำงานและเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน

เราพร้อมปรับปรุง พัฒนา
เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุด
สำหรับลูกค้า

Servo Motor​

นำ เทคโนโลยี เซอร์โวมอเตอร์ (Servo Motor) มาใช้แทนที่ AC Motor แบบปกติ


Solid State Relay

นำ Solid State Relay มาใช้แทนที่ Contractor เพื่อให้การควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด​

TECHNOLOGY

เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆผ่านสื่อชนิดต่าง เพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงดัดแปลงเพื่อพัฒนาการทำงานและเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน​