Search
Close this search box.

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. บทนำ

บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)(“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติฯ”) จึงได้จัดทำและเผยแพร่นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“นโยบาย”) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ท่าน”) ในนโยบายฉบับนี้ ยังได้แจ้งวิธีการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางในการจัดการข้อมูลของท่านด้วยวิธีการที่เหมาะสมตามพระราชบัญญัติ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามที่ระบุด้านล่างนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึง  ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดให้เป็นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ  เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นในอดีต ผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน และที่อาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในอนาคต หรือผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามลูกค้านิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่บริษัทฯ (ตามที่ระบุในข้อ 6) เก็บรวบรวม โดยการเก็บรวบรวมดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน และประเภทสินค้าที่ท่านต้องการจากบริษัทฯ โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ชื่อเล่น เพศ วันเดือนปีเกิด อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หมายเลขบัตรประชารัฐ) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง สถานภาพการสมรส จำนวนบุตร ลายมือชื่อ การศึกษา ลักษณะการประกอบธุรกิจ ตำแหน่งงาน และ/หรืออาชีพ
 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และ/หรืออีเมล
 3. ข้อมูลอาชีพ: ประสบการณ์และประวัติการทำงาน และบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นหรือกิจการอื่น ๆ
 4. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 5. ข้อมูลครอบครัว: ชื่อ และข้อมูลอื่น ๆ ของคู่สมรสและสมาชิกในครอบครัว และผู้อยู่ในความอุปการะของท่าน รวมถึงการถือหุ้น ประวัติการจ้างงาน และการบริหารหรือการดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ ของบุคคลดังกล่าว
 6. รายละเอียดการถือหุ้น: เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น บันทึกของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือครองหุ้น จำนวนหุ้น/ หุ้นกู้ การจองหุ้น/หุ้นกู้ การซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจำหน่ายหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล การลงคะแนนเสียง การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ คำเสนอซื้อและเสนอขาย เงื่อนไขในการใช้สิทธิ และวันใช้สิทธิ สำเนาข้อซักถามและข้อร้องเรียนของผู้ถือหุ้น และการติดต่ออื่น ๆ ระหว่างท่านและบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา : ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้นของท่าน
 8. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด โปรดดูรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของบริษัทฯ ได้ใน “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้กล้องโทรทัศน์วงจรปิด” ได้ที่ https://tpic.co.th/PrivacypolicyforCCTV
 9. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 10. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) (กรณีการรับชมการประชุมทางออนไลน์)

2.2. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ติดต่อในนามกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยในฐานะที่ท่านเป็นผู้มีอำนาจ ผู้แทน หรือผู้ถือหุ้นในนามนิติบุคคลนั้น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลระบุตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ อายุ ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ (เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง และ/หรือลายมือชื่อ
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับงาน เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ สถานะ หน้าที่ อาชีพ ตำแหน่งงาน บริษัทที่ท่านทำงานให้ หรือเป็นพนักงาน หรือเป็นผู้มีอำนาจ หรือเป็นผู้แทนตามกฎหมายของนิติบุคคลนั้น
 3. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล
 4. ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ชื่อบัญชีในสื่อโซเชียล รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับท่านที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ โดยสมัครใจ หรือที่บริษัทฯ ได้รับมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกระหว่างการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ดี ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนบนฐานความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

2.3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือมีความจำเป็นตามที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

2.4. ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม (เช่น บุคคลที่อ้างถึงหรือติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) แก่บริษัทฯ หรือหากท่านขอให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลที่สามดังกล่าวนั้นทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวนั้น (หากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) โดยท่านควรตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้ นอกจากนี้ ท่านยังมีหน้าที่ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามกฎหมาย ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ด้วย

2.5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ และผู้ไร้ความสามารถ

ในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ และคนไร้ความสามารถโดยปราศจากความยินยอมของผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลได้ ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่าท่านได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้ว (ในกรณีที่ต้องได้รับความยินยอม) ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ทราบว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง หรือเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถโดยมิได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลโดยไม่ได้เจตนา บริษัทฯ จะลบข้อมูลดังกล่าวทันที หรือเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการจัดหาหรือส่งมอบสินค้า ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา ดำเนินการตามความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับท่าน หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปได้

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ โดยตรง หรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น

กรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง บริษัทฯ ได้รับมาจาก

 1. ข้อมูลที่ได้จากท่านโดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจองหุ้น/หุ้นกู้ เข้าชื่อซื้อหุ้น/หุ้นกู้ การจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นกู้หรือจากเอกสารยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ เป็นต้น
 2. การติดต่อกับท่านผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญ/วิสามัญประจำปีของบริษัท หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เช่น กล้องวงจรปิด อุปกรณ์บันทึกภาพ เป็นต้น
 3. การสนทนาระหว่างท่าน และบริษัทฯ รวมถึงบันทึกการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ จดหมาย อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด
 4. การเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น เช่น

 1. แหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เป็นต้น
 2. การเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นที่ไม่ใช่ความยินยอม (เช่น (1) เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเข้าทำสัญญาหรือการปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (3) เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลภายนอก โดยมีความสมดุลกับประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) เพื่อประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ (6) เพื่อการก่อตั้งและยกขึ้นต่อสู้ซึ่งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายในอนาคต หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี)) เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเรียกประชุม เช่น การรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับองค์ประชุม การนับคะแนนเสียง การจ่ายเงินปันผลประจำปี การดำเนินการตามสิทธิอื่น ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอันเนื่องมาจากการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ การเป็นผู้ถือหุ้น
 2. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงาน เช่น การประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารของบริษัท รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น รายงานประจำปี รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานทางการเงิน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น
 3. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท เช่น การเยี่ยมชมกิจการของบริษัท การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นต้น รวมถึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามประมวลผลความคืบหน้า ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม/โครงการที่บริษัทจัดขึ้น
 4. เพื่อบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศภายในบริเวณที่จัดประชุมหรือพื้นที่จัดกิจกรรม เพื่อนำมาจัดทำข้อมูลการสื่อสาร บรรยาย รวมถึงใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร
 5. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การเดินทาง ห้องพัก ที่จอดรถ กิจกรรมที่เหมาะสม ประกันภัยการเดินทาง การจัดประชุม เป็นต้น
 6. เพื่อการสอบถามความคิดเห็น เก็บรวบรวมสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท
 7. เพื่อความจำเป็นในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักฐานในการยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามคำสั่งของศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 8. เพื่อการตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการติดตามข้อเสนอแนะ ตรวจสอบข้อร้องเรียน หรือข้อเรียกร้อง เพื่อป้องกันการทุจริตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงป้องกันการกระทำผิด หรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย

5. การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อาศัยความยินยอมจากท่าน

บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อคัดกรองโรค รวมถึงประเมินถึงความเสี่ยงในการเป็นโรคติดต่อ ก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และรายงานตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด หรือตามที่หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด
 2. เพื่อจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น การจัดเตรียมอาหาร การเดินทาง ประกันภัยการเดินทาง เป็นต้น

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานภาครัฐ หรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว ไม่ว่าบุคคลนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการจัดทำบัญชีค่าตอบแทน ธนาคาร สื่อมวลชน ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud) ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสาร ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน ผู้ให้บริการเทคโนโลยีจำลองใบหน้า โรงพยาบาล ผู้ให้บริการสถานที่และที่จอดรถ บริษัทรับจ้างด้านผลิตโฆษณา วีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท ผู้ให้บริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และนิทรรศการ ผู้จัดงาน (Organizer) โรงแรมที่พัก และ/หรือสายการบิน ผู้ให้บริการในการจัดทำการสำรวจ (Survey) และวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาวิชาชีพ (เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ตรวจสอบภายนอก) และหน่วยงานภายนอกที่บริษัทประสงค์จะประชาสัมพันธ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของท่าน เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค สำนักงานตำรวจ ศาลยุติธรรม กรมสรรพากร กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต กรมบังคับคดี เป็นต้น

บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกอื่น ๆ เช่น บุคคลทั่วไป ผู้ร้องเรียนหรือบุคคลภายนอกที่ร้องขอดูข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เป็นต้น แล้วแต่กรณี

7. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอกหรือหรือเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อทำให้มั่นใจว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และการโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นชอบด้วยกฎหมายตามที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลา และมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ พิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากระยะเวลาการซื้อขาย การให้บริการ การทำสัญญา และอายุความตามกฎหมาย รวมถึงอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือตามอายุความ

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในรูปแบบของเอกสารและ/หรือด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (Administrative Safeguard) มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (Technical Safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ (Physical Safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (Access Control) รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขมาตรการต่าง ๆ ตามสมควร เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบหรือกระทำโดยปราศจากอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อการละเมิดการธำรงไว้ซึ่งความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability)

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีการจำกัดการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยได้กำหนดการอนุญาตหรือสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล มีการบริหารจัดการการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน (User Access Management) เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตแล้วให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน (User Responsibilities) เพื่อป้องกันมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การล่วงรู้ หรือการลักลอบทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือการลักขโมยอุปกรณ์จัดเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดให้มีวิธีการเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง ลบ หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกที่ดำเนินการประมวลผลหรือแก่ผู้ประมวลผลข้อมูล บริษัทฯ จะดำเนินการกำกับดูแลให้บุคคลนั้นดำเนินการอย่างเหมาะสมให้เป็นไปตามคำสั่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

9. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย หรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ไว้ก่อนหน้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท่านมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลของท่านในรูปแบบที่บริษัทฯ มีการจัดระเบียบไว้แล้ว และสามารถอ่านได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีสิทธิขอให้ส่งข้อมูลไปยังบุคคลอื่นตามที่ท่านมีความประสงค์ (บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยจะกำหนดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเหมาะสม (ถ้ามี))

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่กฎหมายกำหนด มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ด้วยวิธีการใด ๆ และสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่จะมีข้อจำกัดตามกฎหมาย

บริษัทฯ พยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท่าน เพื่อให้เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิในการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากเห็นว่าข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ การใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ข้างต้นต้องเป็นไปตามกฎหมายและบริษัทฯ อาจปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านข้างต้นได้ตามข้อจำกัดที่กฎหมายกำหนด

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติฯ  หากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นซึ่งดำเนินการแทนบริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ใคร่ขอให้ท่านโปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงข้อกังวลของท่าน เพื่อดำเนินการแก้ไขข้อกังวลดังกล่าว ก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) หรือผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคล ตามช่องทางติดต่อที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้

10. คุกกี้ (Cookies)

เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจวางคุกกี้ไว้ในอุปกรณ์ของท่านและใช้คุกกี้เหล่านั้น เพื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายคุกกี้ของบริษัทฯ https://tpic.co.th/cookies-policy/

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

บริษัทฯ มีการพิจารณาทบทวนและอาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข บริษัทฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบนโยบายฉบับนี้เป็นระยะเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน และขอความยินยอมจากท่านอีกครั้งในกรณีที่จำเป็น และตามที่กฎหมายกำหนด

12. ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ และ/หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO) ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)

ชื่อ   : บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ  : 53/1 หมู่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140

ช่องทางการติดต่อ e-mail   : dpoofficial@tpic.co.th

Tel. : 02-191-8288